مجری پروژه

به نام خداوند جان آفرین

کارنامک علمی و اجرایی

q مشخصات شناسنامه‌ای

حمیدرضا مختاری اسکی فرزند عزیزا... دارای شناسنامه به شماره ی 21377 صادره از ساری ، متولد 1345 .

q سوابق تحصیلی

ü دیپلم در سال 1364 در رشته ی علوم تجربی

ü لیسانس در رشته ی مهندسی خاکشناسی (کشاورزی) از دانشگاه شهید چمران اهوازدر سال 1368

ü کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی از دانشگاه شیراز در سال 1383 با معدل الف

ü پایان نامه تحت عنوان

Designing a conceptual Model of an Electronic Document Management System for the Institute of Technical and Vocational Education

به زبان انگلیسی نگارش شد؛

ü دانشجوی دوره دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)؛ وابسته به وزارت عتف: در مرحله دفاع از رساله با عنوان «بررسی و ساخت مدل عوامل حیاتی موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی در ایران »

q گزیده دوره های کوتاه‌مدت آموزشی طی شده:

ü طراحی سیستم های چند رسانه‌ای آموزشی برای استفاده در آموزش‌های الکترونیکی، دانشگاه مالتی مدیای مالزی، مالزی ایالت صبا، سال 1380

ü طراحی پروژه ها ی IT در UNDP زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف، تهران: 1382

ü مدیریت پروژه ها ی IT در UNDP زیر نظر دانشگاه سیتی هنگ کنگ، تهران: 1383

ü مدیریت و رهبری در آموزش عالی علمی کاربردی، دوره‌ی مشترک دانشگاه UNITAR مالزی و موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، شیراز: 1383

ü استاندارد جهانی امنیت اطلاعات BS 7799 ، شرکت توف آلمان و ایران، 1384

ü مدیریت ارتباطات و فن مذاکره به مدت 12 ساعت 1385

ü مقاله نویسی علمی فنی تکمیلی به مدت 24 ساعت 1389

ü اصول سیاست‌ها و روش‌های ارتقاء قابلیت‌های علمی آموزشی به مدت 16 ساعت 1389

ü امنیت شبکه های اطلاع رسانی به مدت 24 ساعت 1389

ü وبینار Approaches to Teaching Academic Vocabulary در تاریخ 31st May 2012 دانشگاه آکسفورد.

q سوابق شغلی

ü استخدام در مرکز آموزش عالی بیابان زدایی جهاد سازندگی یزد در سال 1371

ü انتقال به دفتر مراکز آموزش عالی وزارت جهاد سازندگی در تهران به درخواست دفتر مزبور در سال 1373

ü انتصاب به عنوان رییس اداره اطلاع رسانی دفتر مراکز آموزش عالی وزارت جهاد سازندگی در تاریخ 20/9/1375

ü طراحی ساختار سازمانی و انتصاب به عنوان مدیر اطلاع رسانی و کتابخانه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی در تاریخ 27/2/1379

ü انتصاب به عنوان رییس اداره اطلاع رسانی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) از تاریخ تیر 1386

q عضویت در شوراهای علمی- تخصصی

ü عضو کمیسیون فنی انتشارات دفتر مراکز آموزش عالی وزارت جهاد سازندگی 1374-1386

ü عضو ستاد پذیرش دانشجو در دوره های علمی کاربردی 1375

ü عضو کمیته علمی تخصصی توسعه منابع انسانی و فناوری اطلاعات دانشگاه جامع علمی کاربردی از طرف رئیس دانشگاه 1384-1386

ü عضو کمیته تخصصی اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب از طرف معاون وزیر جناب آقای مهندس امانپور در سال 1377

ü عضو هیات تحریریه نشریه داخلی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی 1380-1385

ü رئیس شاخه کامپیوتر و اطلاع رسانی هسته برنامه ریزی درسی علوم انسانی، ترویج و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی از طرف رئیس موسسه 1382

ü دبیر کمیسیون اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی 1382-1386

ü عضو گروه کاری تدوین برنامه چهارم توسعه موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی 1382

ü عضو کمیته علمی کارگاه آموزشی فرموله کردن برنامه های تحقیقاتی و مطالعاتی حوزه آموزشهای علمی کاربردی 1382

ü ناظر پروژه نصب و راه اندازی شبکه ارتباطی ستاد معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی 1383-1386

ü عضو کمیته علمی-فنی اطلاع رسانی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی 1383

ü عضو ستاد اجرایی سومین همایش مقالات علمی دانشجویی وزارت جهاد کشاورزی 1384

ü عضو تیم طراحی برنامه درسی علمی کاربردی کارشناسی ناپیوسته کتابداری و اطلاع رسانی کشاورزی 1385

ü عضو هسته برنامه ریزی درسی مدیریت توسعه منابع انسانی و فناوری اطلاعات موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی 1384

ü عضو شورای برنامه ریزی درسی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی از طرف رئیس موسسه 1386-1390

ü عضو کارگروه مهندسی سیستم های آموزشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به ریاست جمهوری 1390-1391

ü مشاور معاون آموزشی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی وابسته به ریاست جمهوری اسلامی ایران در امور سواد اطلاعاتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات 1390 -1391

ü رئیس شاخه ی البرز انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران (از سال 1392)

ü رئیس گروه مدیریت اطلاعات کشاورزی انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران (از سال 1392)

q انتشارات

ü کتاب

v اسونتسون، اینگمار، مغز کارآمد ، ترجمه ی حمیدرضا مختاری اسکی، تهران: میمند، 1376.

v مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن در کشاورزی (رویکردی تطبیقی)-(نویسنده دوم: تالیف به اتفاق دکتر مهدی مرتضوی) 1388

v ویراستاری علمی کتاب مدیریت مآخذ فارسی با اندنوت x4 تالیف ابوذر رمضانی و ابوالفضل رمضانی نشر کتابدار، 1390

ü جزوه ی آموزشی و پژوهشی

v گاردونو، آ.، کویرزایی: علل و پیامدهای آن، بخش اول: ترجمه‌ی حمیدرضا مختاری اسکی، یزد: مرکز آموزش عالی بیابان‌زدایی یزد، 1372.

v ---، کویرزایی: علل و پیامدهای آن، ترجمه‌ی حمیدرضا مختاری اسکی، یزد: مرکز آموزش عالی بیابان‌زدایی یزد، 1372

v ---، کویرزایی: علل و پیامدهای آن ترجمه‌ی حمیدرضا مختاری اسکی، یزد: مرکز آموزش عالی بیابان‌زدایی یزد، 1373

v مختاری اسکی، حمیدرضا ، شیوه نامه ی نشر، تهران: موسسه آموزش عالی علمی‌کاربردی،1381

v -----، برنامه ی درسی پودمانی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی، 1381.

v -------، مفاهیم پایه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات، معاونت آموزش و تجهیز نیروی انسانی وزارت جهاد کشاورزی، تهران : دفتر آموزش کارکنان، 1382.

ü مقاله

v ایستگاه کویر شنی رپتک ،ترجمه‌ی حمیدرضا مختاری اسکی، یزد: مرکز آموزش عالی بیابان‌زدایی یزد، 1372

v مراوسکی، دارلین ، پروانه های گل ساعتی شیفتگان زهر، ترجمه ی حمیدرضا مختاری اسکی، اطلاعات علمی، سال نهم، شماره 6 ، ص 14

v کاردی، فرانگلین، نگرشی تازه به کویرزایی، ترجمه ی حمیدرضا مختاری اسکی ، مرکز آموزش عالی بیابان زدایی یزد، 1373

v مختاری اسکی، حمیدرضا ، نقش تکنولوژی اطلاعات در آموزشهای علمی کاربردی، چهارمین همایش آموزشهای علمی کاربردی، تبریز 1381

v مختاری اسکی، حمیدرضا ، نقش تکنولوژی اطلاعات به عنوان پارادایمی جدید در اشتغال: نگرش سیستمی، همایش ملی نقش فناوری اطلاعات دراشتغال، تهران 1380

v مورگان ، پیج و.، آیا ملزم به نوشتن هستیم ؟ اطلاعات علمی، سال هشتم، شماره ی 7، ص 22.

v مختاری اسکی، حمیدرضا، مرتضوی، مهدی، بررسی نقش مرکز آموزش کشاورزی در توسعه ی کارآفرینی دیجیتال کشاورزی، ارائه شده در همایش کارآفرینی دیجیتال در کشاورزی، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی ، مشهد 1387.

v Cloudsley-Thompson, J., L. ، آینده صحرا، ترجمه ی حمیدرضا مختاری اسکی ، پژوهش و سازندگی، ش26، ص34، 1374.

v مختاری اسکی، حمیدرضا و علیدوستی سیروس (1392). مروری بر مفهوم کتابخانه دیجیتالی: تحلیل پایگاه اطلاعاتی ایرانداک با استفاده از مدل رسمی 5اس. در مجموعه مقالات کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: یک دهه کتابخانه دیجیتالی در ایران با نگاهی به آینده. زیر نظر مهدی علیپور حافظی. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

v مختاری اسکی، حمیدرضا. نقش و اهمیت سواد کشاورزی کودکان د رامنیت غذایی: مطالعه‌ای تطبیقی. ارائه شده در همایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی. آبان 1392. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم. قشم. ایران.

v ارسطو، بهروز، مختاری اسکی، حمیدرضا. مزیت‌های داده‌کاوی فضایی برای مدیریت دانش آمایش سرزمین. ارائه شده در اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین د رایران. 26 و 27 شهریور 1393. دانشگاه سمنان. سمنان. ایران.

v مختاری اسکی، حمیدرضا، مجید نبوی، و بهروز رسولی، 1394، بررسی و ارزیابی کیفیت پورتال مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی و ارائه الگوی مناسب، اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ،http://www.civilica.com/Paper-IRANWEB01-IRANWEB01_022.html

v مختاری اسکی حمیدرضا، علیدوستی سیروس. تحلیل مدل‌های ارزیابی و موفقیت کتابخانه‌های دیجیتالی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. 1396; 33 (1) :335-360

v Mokhtari, H, Designing a conceptual Model of an Electronic Document Management System for the Institute of Technical and Vocational Education, Iranian Journal of Information Science and Technology, 2005.

v Mokhtari, H., Arastoo, B., Jahanshahi, O., Overview of an efficient knowledge management system for … presented to the joint congress of EFITA AND WCCA in Portugal, July, 2005.

v Mortazavi, M., M. Rajabbeigi, H. Mokhtari(2009). Prioritizing agriculture research projects emphasizing on analytical hierarchical process(AHP). JIAC 2009, Netherland- Wageningen, Wageningen Academic Publishers

v Mokhtari, H., M. Rajabbeigi, et al. (2009). Studying the importance of web portals in an agriculture educational institution through evaluation of the web portal of ITVHE. JIAC 2009, Netherland-Wageningen, Wageningen Academic Publishers

v Mokhtari Aski, H., Hajimirrahimi, D., Mortazavi M., Determine the quality factors of the web portal of an agriculture educational institute in Iran, IAALD XIIIth World Congress 26-29 April 2010, Montpellier, France

v Hamidreza Mokhtari Aski, Sirous Alidousti: A review of digital library concept: an analysis of IRANDOC database using 5S formal model. First National Conference on Digital Libraries: a decade of DLs in Iran with an eye to future; 01/2014

v Hamidreza Mokhtari Aski: Design and implement a digital reference in an agriculture library using Terminal Client (TC) technology. 79th IFLA Congress 17-23 August 2013, Singapore; 09/2013

v

q داوری مقالات علمی ـ پژوهشی بین‌المللی

PRE PUBLICATION REVIEWS (as indicated in Publons.com)

2018

Reviewed for Library Hi Tech

2017

Reviewed for The Electronic Library

2017

Reviewed for Library Hi Tech

2017

Reviewed for The Electronic Library

2015

Reviewed for The Electronic Library

ü

q طرح تحقیقاتی

ü مجری:

v ارزیابی کیفیت پورتال موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی و ارائه مدل مطلوب؛ (پایان‌یافته)

v

ü همکار:

v بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان علمی کاربردی مجتمع آموزش جهاد کشاورزی کردستان ؛ موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی 1389(پایان‌یافته)

v بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته دانشجویان دوره های آموزش عالی علمی کاربردی منابع طبیعی(پایان‌یافته)

v بررسی و بهینه سازی الگوی اعتبار بخشی برای بکارگیری در ارزیابی دوره های آموزشی مراکز آموزش مجری دوره های علمی کاربردی (پایان یافته)

v بررسی، تحلیل و طراحی نظام اطلاع رسانی منابع طبیعی ایران مجری: دانشگاه تهران (پایان‌یافته) دفتر تشکیلات و روشهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 83-84

q تدریس

v 25 واحد درسی کامپیوتر در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) در سالهای 78و 79

v 24 واحد درسی کامپیوتربرای مدیران در موسسه آموزش عالی علمی کاربردی در سالهای 79و 80

v کارگاه آموزشی آشنایی با آطلاع رسانی در تبریز در سال 1379

v کارگاه آموزشی آشنایی با اطلاع رسانی در مرکز آموزش عالی شهید زمانپور در سال 1381

v کارگاه آموزشی آشنایی با اطلاع رسانی در مرکز آموزش عالی گرگان، 1381

v کارگاه آموزشی ICDL در مرکز آموزش عالی زنجان، 1382.

v کارگاه آموزشی آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مدیران ستادی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران به مناسبت هفته ی پژوهش: 1383

v برگزاری 10 کارگاه آموزشی در سال 1387 در حوزه های فناوری اطلاعات در مدیریت ، دولت الکترونیک و سواد اطلاعاتی

v برگزاری 3 کارگاه آموزشی در سال 1388 در حوزه های فناوری اطلاعات در آب و خاک و نرم افزار endnote

v برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توانیر در سال‌های 90 و 91

v طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی اصول اطلاع یابی و بهره گیری از منابع علمی و پژوهشی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی(وابسته به ریاست جمهوری) برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت و دکتری رشته های مدیریت، حقوق و اقتصاد

q راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه و رساله

ü فروتنی، سولماز، نقش کتابخانههای روستایی در مستندسازی، حفظ و اشاعه دانش بومی روستاییان خراسان جنوبی و ارائه پروتکل پیشنهادی، استاد راهنما دکتر محسن نوکاریزی، استادان مشاور دکتر محمدرضا کیانی، حمیدرضا مختاری اسکی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بیرجند 1393.

q افتخارات

ü لوح تقدیر از معاونت محترم وزیر جهاد سازندگی(جناب آقای مهندس امان‌پور) برای معرفی مراکز و برنامه های آموزشی جهاد سازندگی در قالب نمایشگاه بین المللی آموزشهای علمی کاربردی(1373)

ü تقدیرنامه برای تلاش‌های سازنده و خدمات صادقانه در تهیه و تنظیم نمایشگاه دستاوردهای آموزش جهاد سازندگی در شیراز(1375)

ü عضو ستاد پذیرش دانشجو در دوره های علمی کاربردی سال تحصیلی 75-76

ü دریافت حکم از معاون محترم وزیر به عنوان نماینده دفتر مراکز آموزش و عضو کمیته تخصصی اطلاع رسانی(1377)

ü لوح تقدیر از معاون آموزش، تحقیقات و نایب رئیس هیات امنا موسسه آموزش عالی علمی کاربردی(1379)

ü تقدیرنامه برای تامین کتب، نشریات و مدارک مورد نیاز مراکز آموزش جهاد کشاورزی در طول مدت برگزاری نمایشگاه کتاب تهران (1382)

ü عضو گروه کاری تدوین برنامه چهارم توسعه موسسه (1382)

ü تقدیرنامه برای «زحمات و تلاش‌های بی دریغ و همکاری» د رتهیه و تنظیم برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی کشور از رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی(1382)

ü لوح تقدیر برای همکاری و همیاری در برگزاری کارگاه آموزشی و دعوت میهمان خارجی و انتشار نتایج کارگاه در قالب لوح نوری(1383)

ü لوح سپاس برای مشارکت فعال در برگزاری پنجمین نمایشگاه هفته پژوهش(آذرماه 1383) از طرف رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی(1383)

ü لوح تقدیر برای تلاش در قالب هیئت داوران چهارمین همایش آموزشهای علمی کاربردی(1383)

ü لوح تقدیر به عنوان دانش آموخته ی ممتاز دانشگاه شیراز از رئیس دانشگاه (1383)

ü قدردانی از ارائه ی خدمات علمی در هیات تحریریه نشریه آموزش‌های علمی کاربردی از طرف رئیس موسسه آموزش علی علمی کاربردی(1384)

ü تقدیرنامه از رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی (1384)

ü تقدیرنامه از طرف رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی برای یک دهه مسئولیت در راه اندازی و هدایت اطلاع رسانی موسسه (1385)

ü مدرس ممتاز مجتمع آموزش وزارت جهاد کشاورزی انتخابی از طرف مدیریت نظارت و ارزشیابی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی 1385

ü تقدیرنامه از رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برای تلاش‌های سازمانی در سال 87

ü تقدیرنامه از طرف رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی برا ی شرکت در همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش‌های علمی کاربردی کشاورزی و ارائه‌ی مقاله(1387)

ü مدرس نمونه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر 31 تهران(1387)

ü لوح سپاس سخنران علمی نمونه از طرف رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) 1388

ü لوح سپاس پژوهشگر برتر سال 1389 از طرف رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

ü لوح تقدیر مولف برتر سال 1389 از طرف رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

ü لوح سپاس سخنران علمی نمونه سال 1389 از طرف رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)

ü مدرس نمونه مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) وزارت جهاد کشاورزی 1391

ü لوح تقدیر مدرس برگزیده دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز در سال تحصیلی 1392-93

q آشنایی با زبان های خارجی

ü انگلیسی: خوب TOEFL iBT: 81(Dec. 2011)

ü آلمانی: آشنایی (176 ساعت آموزش در کانون زبان ایران به نمایندگی CDC آلمان، 2003)

q عضویت در انجمن های علمی و حرفه ای

v انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران

· راه‌اندازی گروه تخصصی مدیریت اطلاعات کشاورزی در انجمن برای نخستین بار از ابتدای سال 1392

· انتصاب به عنوان مدیر گروه تخصصی مدیریت اطلاعات کشاورزی از ابتدای سال 1392

· راه‌اندازی شاخه البرز انجمن علمی مدیریت اطلاعات ایران برای نخستین بار

· انتصاب به عنوان رئیس شاخه‌ی البرز انجمن از ابتدای سال 1392

· انتخاب به عنوان عضو هیات مدیره انجمن از تاریخ 25/6/1394

· انتخاب به عنوان نایب رئیس انجمن از تاریخ 4/8/1394

v انجمن انفورماتیک ایران

v انجمن جهانی متخصصان اطلاعات کشاورزی (IAALD)

v انجمن آسیایی فناوری اطلاعات در کشاورزی(AFITA)

v انجمن جهانی علوم رایانه و فناوری اطلاعات (IACSIT)

v فدراسیون جهانی نهادهای کتابداری و اطلاع‌رسانی(ایفلا)

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/22
تعداد بازدید:
199
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal